tre kvinnor och en man i ryskinspirerade dräkter framför en buske och en sjö

Om Skruv

Skruv (Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland) är till dels för svenskar som vill lära sig mer om Ryssland, Ukraina och Vitryssland, dels för rysktalande personer i Sverige, bland annat för att sprida kunskap om svensk kultur och det svenska samhället. I Skruv möts ryssar, svenskar, ukrainare, vitryssar och flera andra nationaliteter.

Skruv är en ideell förening bildad 2001. Vi vänder oss dels till svenskar för att sprida kunskap om länderna i f.d. Sovjetunionen (främst Ryssland, Ukraina och Vitryssland), dels till rysktalande personer i Sverige för att sprida kunskap om svensk kultur och det svenska samhället. Genom våra aktiviteter försöker vi främja integrationen.

I samband med vårt 20-årsjubileum 2021 samlade vi här en lång rad tillbakablickar på tidigare aktiviteter »

Namnet Skruv är en förkortning för Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Se vidare i stadgarna nedan.

Skruv är också medlem i Malmö ideella och CARTS – Central Association of Russian Teachers of Sweden.

Styrelse

Skruvs styrelse består (sedan 10 mars 2024) av

  • Niklas Bönnemark, Trelleborg (ordförande)
  • Daria Barmouk, Helsingborg (vice ordförande)
  • Nuria Bönnemark, Trelleborg (kassör)
  • Ulf Harborg, Malmö (sekreterare)
  • Siranush Harborg, Malmö (ledamot).

Revisorer

Revisorer är

  • Gunnel Arbin-Sjöberg, Helsingborg
  • Liliya Nicolaidis, Malmö.

Posten som revisorsersättare är vakant.

Valberedning

Inför föreningsstämman 2025 fungerar styrelsen som valberedning.

Stadgar för Skruv

Senast reviderade 5 maj 2017

§ 1. Firma och syfte

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, i dagligt tal förkortat Skruv, är en poli­tiskt och religiöst obunden ideell för­en­ing i Sverige. Föreningen har till syfte att sprida kunskap om kulturerna och språken i Ryss­land, Ukraina och Vit­ryssland, att öka intresset för dessa tre länder i Sverige, att öka kunskapen om svensk kultur och det svenska sam­hället bland rysk­talande personer i Sverige samt att skapa kon­takter mel­lan män­niskor i Sverige och dessa tre länder. Ett övergripande mål för fören­ingen är vidare att främja integra­tionen.

§ 2. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrel­sen. Styrelsen kan utse en eller flera person­er som firma­tecknare.

§ 3. Medlem

Var och en, fysisk eller juridisk person, som instämmer i föreningens syfte och följer dess stadgar kan vara medlem i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§ 4. Medlemsavgift

Medlem erlägger en avgift, som fastställs av föreningsstämman för den tid som beslutas.

§ 5. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens hög­sta beslutande organ. Den ska hållas senast den 31 mars. Kallelse till fören­ings­stämma ska tillsammans med dag­ordning skriftligen skickas till samtliga medlemmar senast fjorton dagar före förenings­stämman.

Varje närvarande medlem som be­talat sin avgift äger vid eventuell om­röstning en röst. Rösträtten är person­lig och får inte utövas genom ombud. Om­röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röste­tal har föreningsstämmans ordförande ut­slagsröst utom vid val då, vid lika röste­tal för kandidater, lott­ning ska ske.

Vid föreningsstämma får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte stämman med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Följande ärenden är obligatoriska vid föreningsstämman:

1. Föreningsstämmans öpp­nande
2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
3. Val av
    a) mötesordförande
    b) mötessekreterare
    c) två protokolljustera­re, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5. Styrelsens årsberättelse
    a) verksamhet
    b) ekonomi
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhets­plan
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Beslut om arvoden och ersätt­ningar
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en re­visorsersättare på ett år
15. Val av valberedning
16. Eventuella övriga val
17. Övriga ärenden som fören­ings­stämman beslutar behandla
18. Föreningsstämmans avslutande

§ 6. Förslag till föreningsstämman

Varje medlem äger rätt att ställa för­slag till förenings­stämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

§ 7. Föreningsmöten

Föreningsmöten – utöver förenings­stämman – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som en­ligt stadgarna ska behandlas på fören­ings­stämma. Samtliga medlemmar er­håller kallelse senast en vecka före för­eningsmöte.

§ 8. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska samman­kallas om ordinarie föreningsstämma så beslutar, om 1/10 av medlemmarna be­gär det eller då styrelsen finner det nöd­vändigt. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie förenings­stämma, och endast de ärenden som angivits i kallel­sen får behandlas.

§ 9. Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Den ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelsen ska leda föreningens verksamhet. Den är be­sluts­mässig när mer än halva antalet ordin­arie ledamöter är närvarande. Mellan förenings­stämmorna ansvarar styrelsen för verksamheten i enlighet med de rikt­linjer föreningsstämman dragit upp.

Ledamöterna och ersättarna väljs växelvis så att inte alla avgår samtidigt. Vid varje förenings­stämma avgår halva antalet ledamöter.

§ 10. Verksamhetsplan

För varje räkenskapsår ska verksam­hetsplan finnas. Förslag upprättas av styrelsen och före­läggs förenings­stämman för godkännande.

§ 11. Räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar efter varje räken­skapsårs slut bokslut och ekonomisk berättelse och överlämnar detta till revisorerna tillsammans med redovis­nings­handlingar senast fyra veckor före närmast följande förenings­stämma.

Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvalt­ning samt förelägga föreningsstämman revi­sionsberättelse med förslag rör­ande bokslut och ansvarsfrihet.

§ 12. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs be­slut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordin­arie för­eningsstämma. Minst fjorton dagar ska förflyta mellan dessa två förenings­stämmor.

§ 13. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsstäm­mor, varav den ena ska vara ordinarie för­eningsstämma. Förslag ska ha väckts minst tre veckor före den första av de två föreningsstämmor som nämnts ovan. Vid upplösning ska sam­tidigt beslut fattas om disposition av för­eningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstill­fällena. Förslag om disposition av tillgångarna ska väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.