logo

Föreningsstämma i Malmö

Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Ungdomens hus, Torpgatan 21, Malmö
Lördag 14 mars 2015 kl 14.30–15.30

Var med och påverka föreningens utveckling! Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte). På föreningsstämman har du som medlem chans att påverka vad Skruv ska göra under det kommande året. Vi tar också ställning till hur styrelsen har skött sitt arbete under det gångna året. De som aldrig tidigare har varit på en föreningsstämma tidigare hälsas särskilt välkomna.

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Efter föreningsstämmans slut, kl 15.30, följer ett Skruvkafé med tema “kvinnor och män/Väst och Öst”. Mer information kommer inom kort.

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

Dagordning för föreningsstämman

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
3. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5. Styrelsens årsberättelse
a. verksamhet
b. ekonomi

6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Beslut om arvoden och ersättningar
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
15. Val av valberedning
16. Eventuella övriga val
17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
18. Föreningsstämmans avslutande

människor som sitter i möte vid bord
Skruvs föreningsstämma 14 mars 2015. Foto: Nuria Bönnemark.