Föreningsstämma i Malmö 2020

På Skruvs föreningsstämma i Malmö den 20 september 2020 omvaldes Niklas Bönnemark till föreningens ordförande. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Elena Bibanina och Ulf Harborg (på två år) samt Daria Barmouk och Nuria Bönnemark (på ett år).

Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 20 september 2020 15.15–17.00

Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gunnel Arbin-Sjöberg och Oxana Hall-Wilton, med ersättare Eva Alexanderson. Fram till nästa föreningsstämma fungerar styrelsen som valberedning.

I praktiken innebär ”på ett år” och ”på två år” ett halvår mindre, eftersom föreningsstämman hölls ett halvår senare än normalt p.g.a. coronapandemin. Vi räknar med att kunna hålla nästa ordinarie föreningsstämma i mars 2021.

Styrelsens ordförande tackade Liliya Nicolaidis, som avgick från styrelsen efter två år.

’ ’ ’

Så här såg inbjudan ut:

Var med och påverka föreningens utveckling. Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Stämman skulle ha ägt rum i våras men har blivit uppskjuten p.g.a. coronapandemin.

På föreningsstämman har du som medlem chans att påverka vad Skruv ska göra under det kommande året. Vi tar också ställning till hur styrelsen har skött sitt arbete under det gångna året. De som aldrig tidigare har varit på en föreningsstämma tidigare hälsas särskilt välkomna.

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Efter föreningsstämman bjuder föreningen på kaffe/te och något lätt att äta. Vi får tillfälle att lära känna varandra lite bättre.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

Du är välkommen att engagera dig

Vill du vara med och arbeta aktivt i föreningen? Hör av dig till valberedningen och anmäl ditt intresse! Valberedningen består av Eva Alexanderson (nås på Messenger eller e-post eva.alexanderson@gmail.com) och Irina Rylander (e-post irinarylander@hotmail.com).

 

Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen!

Dagordning för föreningsstämman

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
 3. Val av
  a. mötesordförande
  b. mötessekreterare
  c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
 5. Styrelsens årsberättelse
  a. verksamhet
  b. ekonomi
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av motioner och förslag
 9. Fastställande av verksamhetsplan
 10. Beslut om medlemsavgifter
 11. Beslut om arvoden och ersättningar
 12. Val av ordförande för en tid av ett år
 13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
 14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
 15. Val av valberedning
 16. Eventuella övriga val
 17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
 18. Föreningsstämmans avslutande
papper på ett bord
Handlingar till Skruvs föreningsstämma 20 september 2020. Foto: Nuria Bönnemark.