logo

Föreningsstämma i Malmö

Den 10 mars samlas vi i Malmö för vårt demokratiska arbete. Verksamhetsåret 2023 ska avhandlas och redovisas. Val ska göras och föreningens framtid ska diskuteras.

Sal 305, Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Söndag 10 mars 2024 kl 14.30–ca 15.00

Har du idéer om motioner, så är det dags redan nu att börja skissa på texten.

Har du förslag på personer som vill sitta i styrelsen eller vill du själv kandidera? Nomineringen sköts av valberedningen, som i år utgörs av styrelsen.

Skriv in datumet redan nu och möt upp i Malmö för att debattera föreningens verksamhet och planer!

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Efter föreningsstämman ordnar vi ett Skruvkafé. Se särskild inbjudan.

Föreningsstämman hålls på svenska med tolkning till ryska vid behov.

Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen!

Dagordning för föreningsstämman

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
3. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5. Styrelsens årsberättelse
a. verksamhet
b. ekonomi
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Beslut om arvoden och ersättningar
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
15. Val av valberedning
16. Eventuella övriga val
17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
18. Föreningsstämmans avslutande