logo

Skruvs bildande i Malmö

Konstituerande föreningsmöte i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Länsstyrelsens hörsal, Kungsgatan 13, Malmö
Lördag 8 september 2001 kl 14.00

En förening kommer att bildas som ska arbeta för att försöka skapa kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland inom olika områden, såväl inom det kulturella som inom alla andra (näringsliv, språk, religion, politik, vetenskap etc.). Den kommer att vara helt oberoende både när det gäller religion och politik.

Föreningen kommer inte att vara bunden till en viss plats i Sverige, men den kommer att bildas i Malmö, och en hel del av aktiviteterna kommer troligen att anordnas där, men det finns intresse för föreningen på många olika ställen i Sydsverige.

Alla intresserade är välkomna till det konstituerande föreningsmötet. Obligatorisk anmälan i förväg till Ulf Pauli på e-post eller telefon.

Dagordning

med kommentarer

1.       Mötets öppnande
De närvarande hälsas välkomna och får en kort information om syftet med mötet. Deltagarna antecknas på en lista som vid behov kan användas som röstlängd.

2.      Godkännande av dagordning
Dagordningen läses upp för godkännande.

3.      Val av

a.       mötesordförande
Någon väljs att leda dagens förhandlingar (oftast, men inte alltid, den som börjat leda mötet).

b.      mötessekreterare
Någon väljs att föra protokoll över dagens förhandlingar.

c.       två protokolljusterare, tillika rösträknare
Protokolljusterarna ska i efterhand kontrollera att innehållet i det förda protokollet är riktigt. De fungerar också som rösträknare under mötet om det behövs.

4.      Information om planerna på att bilda föreningen
Vi får kort information om intresset för bildandet av en förening.

5.      Beslut om bildande om föreningen
De närvarande svarar på frågan om föreningen ska bildas.

6.      Beslut om föreningens namn
Vi beslutar vad föreningen ska heta. Förslaget är Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, som i dagligt tal förkortas till Skruv. Finns det andra förslag?

7.      Fastställande av stadgar
I stadgarna beskrivs föreningens syfte, regler m.m. Vi godkänner varje paragraf var för sig och utgår från det förslag till stadgar som finns (se nedan).

8.      Beslut om medlemsavgifter
Vi bestämmer hur hög medlemsavgiften ska vara. Förslaget är 200 kronor per kalenderår (100 kr för heltidsstuderande och pensionärer, 1000 kr för organisationer och företag). Eftersom det bara återstår några månader av 2001, föreslås medlemsavgiften för 2001 gälla även 2002.

9.      Beslut om arvoden och ersättningar
Vi beslutar om vilka arvoden och ersättningar som ska utgå. Förslaget är att den som utför ett uppdrag för föreningen ska få ersättning för de kostnader som uppdraget medför, men inga arvoden ska utgå.

10.  Val av föreningens ordförande på ett år
Vi väljer en ordförande (som ska ha huvudansvaret inom styrelsen och vara föreningens ansikte utåt).

11.   Val av

a.       halva antalet styrelseledamöter på två år
Vi väljer hälften av (de ordinarie) styrelseledamöterna. Hur många det är bestäms av stadgarna, som vi beslutade om under punkt 7. (Styrelsen ska se till att föreningens organisation fungerar ordentligt.)

b.      halva antalet styrelseledamöter på ett år
Vi väljer resten av styrelseledamöterna. För att inte hela styrelsen ska avgå om två år, väljs hälften bara på ett år nu när föreningen bildas. Fr.o.m. 2002 kommer vi varje år att välja halva styrelsen på två år. På så sätt behöver inte hela styrelsen bytas ut på en gång, och minst halva styrelsen är hela tiden insatt i de frågor som diskuteras i styrelsen.

c.       halva antalet ersättare i styrelsen på två år
Vi väljer hälften av ersättarna i styrelsen. Hur många det är bestäms av stadgarna. (Ersättarna ska ersätta de ordinarie ledamöterna när de är förhindrade. De bör vara med vid varje styrelsemöte, även om de inte formellt har rösträtt, för att hålla sig informerade.)

d.      halva antalet ersättare i styrelsen på ett år
Vi väljer resten av styrelseledamöterna. Även ersättarna kommer i fortsättningen att väljas växelvis, på samma sätt som de ordinarie ledamöterna.

12.   Val av

a.       två revisorer på ett år
Vi väljer två revisorer. De får inte sitta i styrelsen, eftersom de ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. De får inte heller vara släkt med någon i styrelsen. (Revisorerna bör ha vissa kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sina uppdrag.)

b.      en revisorsersättare på ett år
Vi väljer en revisorsersättare som ska ersätta någon av revisorerna och han eller hon är förhindrad.

13.   Val av valberedning
Vi utser en valberedning med förslagsvis tre medlemmar. Valberedningen ska förbereda personvalen till föreningsstämman 2002. (Personer som ingår i valberedningen bör inte ha några andra uppdrag i föreningen.)

14.   Budget
Om det finns en budget, redovisas den och godkännes, eventuellt med vissa ändringar. Det finns inget färdigt förslag till budget, och därför får styrelsen i uppdrag att upprätta en.

15.   Övriga ärenden
Här kan övriga frågor behandlas. Dock ska inga större frågor behandlas under denna punkt då de inte fanns med på dagordningen.

16.   Mötets avslutande
Föreningens nu valda ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Förslag till stadgar

§ 1. Firma och syfteSällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Ryssland, i dagligt tal förkortat Skruv, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening i Sverige. Föreningen har till syfte att sprida kunskap om kulturerna och språken i Ryssland, Ukraina och Vitryssland, att öka intresset för dessa tre länder i Sverige samt att skapa kontakter mellan människor i Sverige och dessa tre länder. Genom sina aktiviteter ska föreningen söka motverka främlingsfientlighet och verka för öppenhet mot olika kulturer.
§ 2. FirmateckningFöreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.
§ 3. MedlemVar och en, fysisk eller juridisk person, som instämmer i föreningens syfte kan bli medlem i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.
§ 4. MedlemsavgiftMedlem erlägger en avgift, som fastställs av föreningsstämman för den tid som beslutas.
§ 5. FöreningsstämmaFöreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den ska hållas senast den 31 mars. Kallelse till föreningsstämma ska tillsammans med dagordning skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast fjorton dagar före föreningsstämman. Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningsstämmans ordförande utslagsröst utom vid val då, vid lika röstetal för kandidater, lottning ska ske. Vid föreningsstämma får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte stämman med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.
Följande ärenden är obligatoriska vid föreningsstämman:
1.       Föreningsstämmans öppnande
2.      Fråga om stämman blivit behörigen kallad
3.      Val av
a.       mötesordförande
b.      mötessekreterare
c.       två protokolljusterare, tillika rösträknare
4.      Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5.      Styrelsens årsberättelse
a.       verksamhet
b.      ekonomi
6.      Revisorernas berättelse
7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.      Behandling av motioner och förslag
9.      Fastställande av verksamhetsplan
10.  Fastställande av budget
11.   Beslut om medlemsavgifter
12.   Beslut om arvoden och ersättningar
13.   Val av ordförande för en tid av ett år
14.   Val av övriga ledamöter och ersättare för en tid av två år
15.   Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
16.   Val av valberedning
17.  Eventuella övriga val
18.   Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
19.   Föreningsstämmans avslutande 
§ 6. Förslag till föreningsstämmanVarje medlem äger rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.
§ 7. FöreningsmötenFöreningsmöten – utöver föreningsstämman – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna ska behandlas på föreningsstämma.
§ 8. Extra föreningsstämmaExtra föreningsstämma ska sammankallas om ordinarie föreningsstämma så beslutar, om 1/10 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma, och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.
§ 9. StyrelseStyrelse väljs av föreningsstämman. Den ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte två ersättare. Styrelsen ska leda föreningens verksamhet. Den är beslutsmässig när mer än halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan föreningsstämmorna ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer föreningsstämman dragit upp.
Ledamöterna och ersättarna väljs växelvis så att inte alla avgår samtidigt. Vid varje föreningsstämma avgår halva antalet ledamöter och ersättare.
§ 10. Verksamhetsplan och budgetFör varje räkenskapsår ska verksamhetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs föreningsstämman för godkännande.
§ 11. RäkenskaperRäkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar efter varje räkenskapsårs slut bokslut och ekonomisk berättelse och överlämnar detta till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast fyra veckor före närmast följande föreningsstämma.
Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga föreningsstämman revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.
§ 12. StadgeändringFör ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Minst fjorton dagar ska förflyta mellan dessa två föreningsstämmor.
§ 13. UpplösningFör upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varann följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Förslag ska ha väckts minst tre veckor före det första av de två föreningsstämmor som nämnts ovan. Vid upplösning ska samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna ska väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

I mötet deltog 35 personer.

gruppfoto med stående och sittande människor
Skruvs bildande 8 september 2001. Foto: Kjell Randehed.