logo

Föreningsstämma i Malmö

Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Rum 304, Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
Lördag 11 mars 2023 kl 16.00–16.30

På föreningsstämman har du som medlem chans att påverka vad Skruv ska göra under det kommande året. Vi tar också ställning till hur styrelsen har skött sitt arbete under det gångna året. De som aldrig tidigare har varit på en föreningsstämma hälsas särskilt välkomna.

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Före föreningsstämman (14.00) ordnar vi ett Skruvkafé. Se särskild inbjudan.

Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen!

Dagordning för föreningsstämman

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
3. Val av
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
5. Styrelsens årsberättelse
a. verksamhet
b. ekonomi
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Behandling av motioner och förslag
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Beslut om arvoden och ersättningar
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
15. Val av valberedning
16. Eventuella övriga val
17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
18. Föreningsstämmans avslutande