Föreningsstämma 7 mars 2021 (via internet)

Var med och påverka föreningens utveckling. Medlemmarna i Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv) kallas till ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Möte via internet (Zoom) med obligatorisk föranmälan
Söndag 7 mars 2021 17.00–19.00 (välkomna från 16.30)

Obs! Föranmälan krävs, läs mer nedan.

På föreningsstämman har du som medlem chans att påverka vad Skruv ska göra under det kommande året. Vi tar också ställning till hur styrelsen har skött sitt arbete under det gångna året.

Varje medlem har rätt att ställa förslag till föreningsstämman. Sådant förslag ska för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

Varje närvarande medlem som betalat sin avgift äger vid eventuell omröstning en röst. Bara medlemmar har tillträde till föreningsstämman.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för det gångna året. Så snart alla handlingar till föreningsstämman är klara skickas de ut via e-post till samtliga medlemmar i Skruv.

Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen!

Anmälan

På en särskild sida har vi samlat instruktioner om hur man anmäler sig till Skruvs föreningsstämma och hur man arbetar i videokonferenssystemet Zoom.

På den sidan kan du också läsa om hur man beter sig konkret när man är med på en föreningsstämma i Skruv i Zoom. För att ett digitalt möte ska fungera, har vi några fler regler i mötesordningen än vanligt att hålla oss till. Vi måste till exempel begära ordet innan vi talar, vi röstar med hjälp av ja/nej-knappar, och chattfunktionen används bara för vissa speciella ändamål. De som leder mötet (presidiet) har också några fler uppgifter än normalt.

 

Dagordning för föreningsstämman

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit kallad enligt stadgarna
 3. Val av
  a. mötesordförande
  b. mötessekreterare
  c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
 5. Styrelsens årsberättelse
  a. verksamhet
  b. ekonomi
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av motioner och förslag
 9. Fastställande av verksamhetsplan
 10. Beslut om medlemsavgifter
 11. Beslut om arvoden och ersättningar
 12. Val av ordförande för en tid av ett år
 13. Val av övriga ledamöter för en tid av två år
 14. Val av två revisorer och en revisorsersättare på ett år
 15. Val av valberedning
 16. Eventuella övriga val
 17. Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar behandla
 18. Föreningsstämmans avslutande