Om Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö 2021 (till verksamhetsberättelsen)

Text: Marina Pavlova Kjems, utvecklingsledare på barnverksamheten.

Under 2021 deltog ungefär 100 barn i åldern ett till sexton år i Skruvs barnverksamhet, indelade i nio huvudgrupper. Lektionerna hölls i blandad form i januari, februari, mars (digitalt för äldre barn och utomhus för förskolebarn) och i vanlig form på Ungdomens hus i april och maj.

Förutom ryska och språkutveckling kunde förskolegrupperna gå på musiklektioner, skapandecirklar och matematik. De äldsta förskolebarnen och skolbarnen ägnade sig åt ryska, läsning, musik, skapande, animation och studerade även teaterkonst och naturvetenskap. I grupperna med de äldre skolbarnen undervisas det om rysk grammatik och litteratur. Som tilläggsämnen för de äldsta barnen erbjöds under vårterminen konsthistoria, världen runtomkring oss och samhällskunskap. På höstterminen byttes samhällsvetenskap ut mot psykologi. En schackcirkel dök upp för alla skolgrupper under höstterminen. Under hela året fortsatte danscirkeln för förskolebarnen. Under våren hölls under två månader för barn från 4 år och äldre individuella och gruppvisa sånglektioner.

Året bestod av 30 skolveckor. På grund av övergångarna fram och tillbaka till digitala lektioner är det svårt att räkna ut exakt antal studietimmar, men det rör sig om minst 800.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och utflykter.

På grund av pandemin var vi tvungna att ställa in vårhögtiden, vårt traditionella öppna hus, men vi firade segerdagen med lektioner i skolgrupperna.

Läsårsavslutningen den 31 maj genomfördes som picknick med utomhuslekar.

Vårt trettonde läsår började den 29 augusti med en glad samling, återigen på Ystadsgatan 53. Alla höstterminens lektioner hölls som vanligt, men vi förberedde oss på att vi skulle behöva gå över till digitalt igen. Vi hade tur och vi hade till och med hösthögtid i alla grupperna. För skolbarnen hölls på höstterminen flera träffar i bokklubben och två träffar med sällskapsspel.

Nyårsturnén för teatern Ekspromt fick ställas in, men nyårshögtid firade vi den 8 januari 2022 tillsammans med teaterprojektet IY från Köpenhamn

Under 2021 fortsatte det administrativa arbetet med att fortbilda pedagogerna. Vi genomförde fyra pedagogiska möten för personalen och fyra digitala möten, som vart och ett ägnades åt aktuella metodikfrågor när det gäller ryskundervisningen.

Lärare på barnverksamheten deltog också i olika webbseminarier och digitala konferenser där de bland annat delade med sig av våra erfarenheter av att gå över till digital utbildning med ryska och utländska kollegor.

Festivaler

Alla konserter och festivaler i år blev inställda.

Utflykter

Alla utflykter i år ställdes in.

vuxna och barn som står utomhus och lyssnar på en talare
Läsårsstart på Skruvs barnverksamhet i Malmö 29 augusti 2021. Foto: Niklas Bönnemark.